Polityka Prywatności

placeholder

Polityka prywatności Queen Hedvig Academy

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Executive Education Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (EEC Sp. z o.o.), pod adresem ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396627, NIP: 5851462743, numer REGON: 221531864, tel.: 22 829 64 22, e mail: kontakt@exedu.eu

Skąd mamy Państwa dane osobowe? Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa, pozyskaliśmy je np. przez: stronę internetową Queen Hedvig Academy, media społecznościowe, formularze papierowe i elektroniczne, a także w przypadku, w którym zawarliśmy z Państwem umowę, lub podejmowaliśmy czynności celem jej zawarcia;
 1. od podmiotu, który zawarł z EEC Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
 1. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z EEC Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
 1. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mediów społecznościowych, czy innych podobnych źródeł.


Jaki jest zakres zastosowania Polityki prywatności?

Polityka prywatności dotyczy serwisu www.queenhedvig.eu, a także innych serwisów prowadzonych przez EEC Sp. z o.o., jeżeli odsyłają do tej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności ma także zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez EEC Sp. z o.o. poza serwisami internetowymi, w szczególności do działalności EEC Sp. z o.o. związanej z organizacją konferencji i przeprowadzaniem szkoleń.

Podanie jakich danych osobowych jest niezbędne dla korzystania z serwisów EEC Sp. z o.o.?

W celu pełnego korzystania ze stron internetowych EEC Sp. z o.o. niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

 1. jeżeli korzystanie odbywa się z użyciem rejestracji lub logowania, dane te obejmują: imię, nazwisko, e mail, nr telefonu, stanowisko, dane zawarte w plikach cookies a także dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).
 1. w przypadku korzystania z tzw. „materiałów otwartych” zamieszczonych na stronach EEC Sp. z o.o., są to dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).


Jakie dane przetwarzamy?

EEC Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych w zależności od celów przetwarzania:

 1. w celu korzystania ze stron internetowych EEC Sp. z o.o.
 1. z użyciem rejestracji lub logowania – imię, nazwisko, e mail, nr telefonu, stanowisko, dane zawarte w plikach cookies a także dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP),
 1. w przypadku korzystania z tzw. materiałów otwartych zamieszczonych na stronach EEC Sp. z o.o. dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP);
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy – dane wymagane do identyfikacji na potrzeby jej zawarcia, wykonania usługi i wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer NIP, stanowisko zajmowane w przedsiębiorstwie, adres firmowy, nr telefonu, informacje zdrowotne dotyczące możliwości spożywania poszczególnych produktów w przypadku uczestnictwa w szkoleniu lub konferencjach);
 1. w celu prowadzenia naszej działalności marketingowej oraz świadczenia usług newslettera – dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on line (dane zawarte w plikach cookies, e mail, imię, nazwisko, nr telefonu, stanowisko);
 1. dane potrzebne do doboru dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług EEC Sp. z o.o. (adres e mail, dane zawarte w plikach cookies).


Do czego oraz na jakich podstawach będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z EEC Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 1. w celu wykonania umowy zawartej z EEC Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na wykonywaniu umowy zawartej z kontrahentem);
 1. w celu przeprowadzenia konkursów organizowanych przez EEC Sp. z o.o., w których biorą Państwo udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na EEC Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku lub spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 1. w celu założenia i administrowania Państwa kontem zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi EEC Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 1. w celach marketingu produktów i usług EEC Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. w celu prowadzenia badań rynku i opinii (badania ilościowe) (art. 6 ust. 1 lit. a lub lit f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na poprawnym metodologicznie prowadzeniu takich badań m.in. przez dobór odpowiedniej grupy respondentów);
 1. w celu prowadzenia badań rynku i opinii (badania ilościowe) (art. 6 ust. 1 lit. a lub lit f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na poprawnym metodologicznie prowadzeniu takich badań m.in. przez dobór odpowiedniej grupy respondentów);
 1. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:
 1. w celu marketingu produktów i usług EEC Sp. z o.o. z wykorzystaniem profilowania i innych zawansowanych działań (tzw. remarketingu, reklamy behawioralnej, marketing attribution, social media, przedstawiania oferty przez automat za pomocą telefonu) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 1. w celu marketingu podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 1. w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, ośrodkom naukowym, z którymi EEC Sp. z o.o. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 1. w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 1. w celu udzielenia Państwu rabatu lub zniżek na nasze usługi, jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na konkretnie wskazane w poszczególnych formularzach cele (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z EEC Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług (art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, może jednak zapewniać Państwu dodatkowe korzyści.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną EEC Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez EEC Sp. z o.o. jest legalne.

Jak skontaktować się z EEC Sp. z o.o.?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 22 829 64 22 lub e mailowo pod adresem: kontakt@exedu.eu

Kiedy i komu możemy przekazać dane?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom lub ośrodkom naukowym, z którymi EEC Sp. z o.o. współpracuje („Partnerzy EEC Sp. z o.o.”), odnośnie których wyrażą Państwo zgodę. Państwa dane możemy ujawnić poprzez firmy z nami współpracujące i wykonujące zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz w celu realizacji usług dodatkowych związanych z realizacją usług na Państwa rzecz. Najczęściej są to firmy: świadczące dla nas usługi zakwaterowania dla uczestników szkolenia; prowadzące szkolenia; zapewniające usługi IT; odpowiedzialne za transmisje Webinariów i dostępu do e-learningu; odpowiedzialne za wysyłkę korespondencji; podmioty współpracujące przy prowadzeniu badań ilościowych; świadczące usługi rozliczeń (banki) oraz audyty księgowe; firmy kurierskie oraz dostawcy usług poczty elektronicznej; firmy dostarczające narzędzia do profilowania; firmy niszczące dokumenty. W takich przypadkach zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, że podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Państwa dane mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do USA, jednakże wyłącznie do podmiotów wpisanych na listę Privacy Shield Framework, czyli zapewniających bezpieczne przetwarzanie.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od EEC Sp. z o.o.:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w każdym przypadku przetwarzania danych przez EEC Sp. z o.o.;
 1. sprostowania Państwa danych osobowych w każdym przypadku przetwarzania danych przez EEC Sp. z o.o.;
 1. usunięcia danych w każdym przypadku przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do przetwarzania w celach, w których zostały zebrane, lub cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie a nie ma innych podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, lub wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania, lub Państwa dane osobowe były przetwarzane przez EEC Sp. z o.o. w sposób niezgodny z prawem, lub Państwa dane muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek prawny ciążący na EEC Sp. z o.o.
 1. ograniczenia przetwarzania jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, do czasu sprawdzenia tej prawidłowości przez EEC
  Sp. z o.o., lub przetwarzanie przez EEC Sp. z o.o. dokonywane jest niezgodne z prawem, ale nie żądają Państwo usunięcia danych, lub jako EEC Sp. z o.o. nie potrzebujemy już Państwa danych do przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a my przez czas jego badania jako EEC Sp. z o.o. będziemy przetwarzali Państwa dane wyłącznie poprzez ich przechowywanie;
 1. przeniesienia danych do innego administratora danych jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy;
 1. odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług EEC Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, które jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie EEC Sp. z o.o.,
 1. odnośnie do pozostałych celów przetwarzania, gdzie jego przesłanką jest prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.


Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z EEC Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lub 6 lat, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej), jakie może podnosić EEC Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec EEC Sp. z o.o.. Okres ten ulega przedłużeniu, jeśli wystąpiły okoliczności pozwalające na to przez prawo.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku (np. w przypadku przetwarzania danych zawartych w fakturach – 5 lat, liczone do końca roku kalendarzowego, na mocy art. 74 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości).

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z EEC Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez EEC Sp. z o.o. prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku, w którym są Państwo uczestnikami naszych szkoleń i konferencji ze względu na podnoszenie Państwa kompetencji zawodowych za zgodą Państwa pracodawcy, który zawarł umowę o udział w szkoleniu na Państwa rzecz. W takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes pozwala nam na przetwarzanie Państwa danych przez czas trwania szkolenia oraz przez czas, w którym roszczenia wobec nas, lub roszczenia, które posiadamy, nie uległy przedawnieniu).

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez EEC Sp. z o.o.?

Skargi można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa).

Z jakich nowoczesnych technologii korzystamy aby przetwarzać Państwa dane osobowe?

Na stronach internetowych EEC Sp. z o.o. używamy technologii cookies oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkowników oraz ich aktywności.

Co to są cookies?

Cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Ponieważ reklamy muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookies tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

Jakich rodzajów cookies używamy?

EEC Sp. z o.o. korzysta z następujących rodzajów cookies:

 1. neutralne – niezbędne do poprawnego działania witryny / potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny.
 1. badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmujące informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
 1. śledzące – wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczające informacji identyfikujących konkretnego użytkownika.

EEC Sp. z o.o. umożliwia innym podmiotom (Partnerom EEC Sp. z o.o.) stosowanie cookies (tzw. cookies podmiotów zewnętrznych). Informacje zawarte w tych cookies przekazywane do Partnerów EEC Sp. z o.o. (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet itp.).

Czy EEC Sp. z o.o. stosuje profilowanie i w jakim celu?

EEC Spółka z o.o. nie stosuje profilowania na swoich stronach internetowych.

Newsletter

Najnowsze informacje ze świata Queen Headving Academy